14 63 00 633

ul. Krzyska 9, 33-100 Tarnów

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TERMO-INSTAL S.C. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA A.KMIECIK M.KMIECIK-SOBOTA

 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), niniejszym informujemy, że:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmioty zaangażowane w realizację świadczonych przez nas usług, tj. operator pocztowy, firmy kurierskie/transportowe, banki, kancelarie prawne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę, lub przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia sporów związanych z reklamacją lub windykacją należności.
 • Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje jak również nie będą podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Ma Pani/Pan  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Administratorem: osobiście w siedzibie Spółki w godzinach pracy Spółki, listownie wysyłając wiadomość na adres
 • Spółki 33-100 Tarnów ul. Krzyska 9, lub też drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres email: firma@termoinstal.pl
 • Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową realizacji świadczonych przez Spółkę usług.